Main menu

בית משפט המחוזי, כב' השופטת גנות, פסקה לתובע, אשר יוצג על ידי משרדנו, פיצוי בסכום של 6,300,000 ₪ (כולל שכ"ט עו"ד), בעקבות ניתוחים כושלים בגב אשר הותירו אותו עם נכות של 100%. בית המשפט העליון דחה את ניסיון הנתבע לערער על פסק הדין והתיר את פסק הדין על כנו.

בפסק הדין בית משפט העדיף את קביעות המומחה הרפואי מטעם התובע וקבע כי התובע הרים את הנטל שהוטל עליו להוכחת טענותיו.

בית משפט קבע כי המנתח התרשל באופנים רבים:

הניתוחים בוצעו בצורה כושלת, המנתח ניתח בגישה אחורית שהינה אסורה, אופן ביצוע הניתוח לקוי, היה שימוש במכשור לא נכון, השיהוי בין ניתוח לניתוח היה שגוי, הרישומים לקויים ביותר, הנתבע נמנע מלהביא עדים חיוניים שהשתתפו בניתוח. עוד נקבע לעניין הסכמה מדעת כי המנתח לא הסביר לתובע את טכניקת הניתוח בה בחר, לא יידע אותו על קיומן של אופציות ניתוחיות נוספות לביצוע הניתוח ולא הסביר לתובע מדוע בחר דווקא בגישה זו של הניתוח.

הפיצוי נפסק לתובע עבור עוגמת הנפש הגדולה שנגרמה לו, הפסדי שכר ופגיעה בכושר השתכרות, פגיעה בפנסיה, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה ובגין העזרה הרבה לה הוא נזקק ויזדקק עקב הניתוחים ובעטים.

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!