Main menu

בית המשפט המחוזי בבאר שבע , כב' השופט פרידלנר, קיבל תביעה של ילד שיוצג על ידי משרדנו. נקבע כי הנתבעת התרשלה בטיפול בילד הפג ובכך גרמה לו לנזק כבד. נפסק פיצוי בשיעור 9,069,000 ש"ח לפני ניכוי מל"ל.
הליך: ת.א 1190/07 (מחוזי ב"ש) פלוני נ' מדינת ישראל

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!