Main menu

בית המשפט המחוזי בתל אביב, כב' השופטת גנות, פסקה לתובע, אשר יוצג על ידי משרדנו סך 3,021,901 ש"ח. התובע נפגע במהלך לידתו לאחר שהרופא, מתמחה בשנה אחרונה להתמחותו, החליט לסיים את הלידה על ידי ביצוע ואקום בתנאים לא מתאימים. בית המשפט קבע כי ההחלטה נתקבלה ללא הפעלת שיקול דעת מתאים, לא תאמה את הפרקטיקה הרפואית ונערכה מבלי שנתקבלה הסכמה מדעת. בית המשפט קבע בנוסף כי גם פעולת הואקום נעשתה בצורה רשלנית אשר גרמה לנזקים לתובע. בית המשפט ערך דיון מעמיק בקשר שבין פעולת הואקום לפגיעה שנגרמה לתובע ובנזק שנגרם לתובע.
פרטי הליך: ת.א. (מחוזי תל אביב) 67003-10-13 פלוני נ' מדינת ישראל

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!