Main menu

בית המשפט שלום בירושלים קיבל תביעת מרשנו וקבע כי מגיע לו תשלום מלא לפי פוליסת אובדן כושר העבודה. בית המשפט דחה את הטענות של הפניקס חב' לביטוח כי למרות מצבו הרפואי התובע יכול לעבוד בניהול ועושה כך בפועל.
הליך: תא 60722-01-14 טוליאן נ' הפניקס

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!