Main menu

 

פ"ד מ"ה (3) 374 בתיק זה ייצג המשרד את המערערים תלויי המנוח יעקב יחזקאל ז"ל אשר נהרג בתאונת דרכים בגינה חבה המשיבה לפצות את התלויים במנוח ואת יורשי המנוח. פסק הדין פרץ דרך ושינה את הכללים על פיהם מחשבים את הפיצויים ה מגיעים לתלויים וליורשים של אדם שנהרג בשני עניינים מרכזיים. האחד, החזקה לגבי תקופת התלות של ילדי המנוח במנוח. השני, החזקה לגבי ניכוי הערך של האצת נכסי העיזבון מסכום הפיצויים המגיע לעיזבון. תוך סטייה מן ההלכה שהייתה עד לפסק הדין שינה בית המשפט העליון בתיק זה את שתי החזקות הנזכרות לעיל.
בית המשפט העליון קבע חזקה חדשה לפיה ילדי המנוח נתמכים על ידו גם בתקופת השרות הצבאי והעריך את מידת התלות בתקופה זו בשליש ידה. כמוכן, קבע בית המשפט העליון חזקה חדשה לפיה אין מנכים את הערך של האצת נכסי העיזבון. התוצאה של פסק הדין הנה הגדלת הסכומים הנפסקים לילדי המנוח התלויים בו והגדלת הפיצויים ליורשי המנוח.

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!